Administratorem Państwa danych osobowych jest Myken Development Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu przy ul. Jana Pawła II 7/19, 09-140 Raciąż, e-mail: myken@interia.pl, NIP: 567-185-26-49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313332. Akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: myken@interia.pl

W celu nawiązania i późniejszej kontynuacji współpracy w zakresie realizacji inwestycji, niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, identyfikacyjnych oraz danych niezbędnych do prowadzenia rozliczeń finansowych (m.in.: imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, numer konta bankowego, dane kontaktowe i korespondencyjne, informacje niezbędne do wystawiania dokumentów magazynowych oraz księgowych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ustalenie Państwa tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie potencjalnego miejsca dostawy materiałów i następnie kontakt podczas wykonywania zlecenia, co pozwala na  sprawne przeprowadzenie powierzonej nam realizacji jak i późniejsze usuwanie ewentualnych awarii.

Art. 6 ust 1 lit. b,c  oraz f RODO

Jako przedsiębiorca, będący jednocześnie administratorem Państwa danych, mamy prawo do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej  i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Art. 6 ust 1 lit. b  oraz f RODO

Jako przedsiębiorca, jesteśmy również zobligowani do prowadzenie księgowości, przez co spoczywają na nas obowiązki podatkowe takie jak wystawianie dokumentów związanych z gospodarką magazynową i faktur, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Art. 6 ust 1 lit. b  oraz f RODO

Z uwagi na konieczność organizacji infrastruktury informatycznej, bieżących spraw dotyczących naszej działalności, jak również wypełniania Państwa praw, Państwa dane mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT oraz doradcom podatkowym, prawnym, czy podwykonawcom.

Jeżeli jesteście Państwo naszym kontrahentem lub naszym klientem, Państwa dane będą przez nas przetwarzane w czasie realizacji zlecenia jak też podczas trwania naszej współpracy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby działu księgowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych lub podczas przesyłania ofert lub innych informacji handlowych, dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody, lub zgłoszenia sprzeciwu. Po wypełnieniu wszystkich powyższych warunków, Państwa dane są usuwane.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Państwem celem realizacji zamówienia. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować wydłużeniem terminu, a nawet odmową realizacji zlecenia. Dodatkowo może pojawić się problem z niemożnością wystawienia dokumentów księgowych lub magazynowych.

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do tychże danych. Mogą je Państwo sprawdzać, sprostowywać, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, albo cofnąć zupełnie zgodę na ich przetwarzanie. Możecie również Państwo skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych jak również prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, mogą się Państwo skontaktować z nami przez poniższy adres e-mailowy: myken@interia.pl.
Pragniemy również nadmienić, iż mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.